Aprobadas as primeiras subvencións dirixidas ao sector cultural

Aprobadas as primeiras subvencións dirixidas ao sector cultural

Hai uns días facíamonos eco dunha noticia que pode supoñer a apertura dun halo de esperanza e un sopro de aire fresco para o noso sector.

Tendo en conta a alarmante situación económica e social que se está a desenvolver en todo o territorio nacional a causa do  Covid-19, o Departamento de Cultura e Política Lingüística do Gobierno Vasco presentou unha serie de subvencións cunha contía de 2.645.000 millóns de euros para tentar paliar os efectos devastadores desta crise dentro do sector cultural. Esta axuda bifúrcase en 2 fundamentos:

  • Por unha banda, o Departamento de Cultura e Política Lingüística presentou unha liña de asistencia dirixida especificamente a PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS que tivesen que reducir ou deter por completo a súa actividade por mor da situación derivada do  Covid-19. O Consello de Goberno foi o encargado de aprobar un orzamento de 2 millóns de euros para tal fin, outorgando a cada beneficiario un máximo de 10.000 euros.

          Con esta convocatoria preténdese axudar ás empresas e asociacións culturais a sufragar os seus gastos correntes, de maneira que se cumpra co obxectivo de manter as estruturas empresariais das micro PEME no sector cultural, entendendo como tales aos traballadores por conta propia, autónomos, empresas e asociacións.

          Ademais, consideraranse como gastos o arrendamento do lugar de traballo, as subministracións, o aluguer dos vehículos de transporte, o interese xerado polos prazos de préstamos hipotecarios para comprar o establecemento onde se desenvolve a actividade, as cotas de alarma, o investimento realizado nos artigos necesarios para adaptarse ás condicións establecidas en  Covid19, os intereses derivados doutros gastos correntes, como son os impostos municipais e os gastos de  membresía de asociacións profesionais recoñecidas no orzamento anual do Departamento de Cultura e Política Lingüística.

          Doutra banda, é preciso mencionar que esta convocatoria NON está dirixida a cubrir os gastos de seguridade social e salarios dos traballadores, xa que existen outras liñas de financiamento destinadas a tal apartado.

         Ademais, é necesario mencionar que os beneficiarios da axuda deben cumprir cunha serie de requisitos como “ Microempresas”. Así pois, deben ter menos de 10 empregados e recibir menos de 2 millóns de euros de facturación anual, ademais de demostrar que a súa actividade viuse paralizada por mor dunha emerxencia de saúde ou que a súa rotación reduciuse en máis do 75% con respecto ao ano anterior.

         Así mesmo, e quizais o aspecto máis importante a ter en conta, é que estas empresas deben ter unha actividade cultural e obter como mínimo o 70% da súa facturación por mor dunha ou máis actividades culturais. É por iso que esta convocatoria ten como fin a creación de produtos ou servizos relacionados con expresións culturais cuxos fins sexan profesionais e con ánimo de lucro. Así pois, a condición de  profesionalismo debe cumprirse, coa remuneración dos membros do grupo de traballo que realiza a actividade de acordo coas convencións ou costumes establecidas para o sector, pero nunca inferior ao salario mínimo interprofesional, excluíndo, desta maneira, ás asociacións de afeccionados.

  • Doutra banda, o segundo fundamento inclúe 5 liñas destinadas a promover a actividade dos creadores vascos e apoiar a actividade de institucións e empresas culturais, cunha partida de 645.000 euros ,entre as que atopamos as seguintes:
   • Publicación de libros: O obxectivo desta primeira liña de apoio é comprar máis libros en eúscaro e máis libros publicados na Comunidade Autónoma do País Vasco, comprándoos en librerías próximas, para a Rede de Bibliotecas Públicas do País Vasco.
   • Ilustración: O seu obxectivo é fomentar a creación de ilustracións de confinamento creadas pola crise de saúde. Os traballos publicaranse nun libro gráfico multilingüe (vasco, español, francés e inglés)
   • Produción de película: O obxectivo desta iniciativa é fomentar a actividade remunerada dos cineastas, guionistas, actores e técnicos, creando e producindo obras curtas que se adapten mellor ás necesidades urxentes de facturación e as condicións  causales de rodaxe da pandemia.
   • Artes plásticas: o Goberno Vasco buscará apoiar aos artistas da Comunidade Autónoma Vasca mediante unha compra extraordinaria para proporcionar recursos á rede de artistas da Comunidade.
   • Innovación e dixitalización: o Goberno Vasco investirá na catalogación, dixitalización e análise das portadas dos álbums publicados no País Vasco para proporcionar á Biblioteca Dixital Vasca unha colección de documentos que son importantes no patrimonio cultural vasco. Desta maneira, poderemos crear unha actividade profesional no sector privado que xestione o patrimonio, asignando recursos ás empresas involucradas na catalogación e dixitalización.

Está claro que na vida todo é empezar, e consideramos que a iniciativa do Goberno Vasco supón o primeiro paso para arroxar un pouco de luz fronte a situación que estamos a sufrir a día de hoxe.

Pero, cando poderemos ser partícipes en Galicia de beneficios que estean dirixidos aos traballadores? Seguimos loitando, por e para todos vós, que tamén somos nós.

Fonte: El Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco ha lanzado una subvención de 2.645.000 euros para apoyar al sector cultural debido al estado de alarma y los efectos de la emergencia sanitaria

Microempresas

Deixa unha resposta

Share via
Send this to a friend